IFTIN

Stichting Somalische vrouwen Amsterdam en Omstreken, kortweg Stichting IFTIN genoemd, is op 1 april 2005 opgericht en wil zich in haar activiteiten specifiek richten op de belangen en participatie van Somalische en vluchtelingen vrouwen in Amsterdam en omstreken.

Wij proberen in onze activiteiten de belangen van deze vrouwen te behartigen en hen daarnaast de weg in de Nederlandse samenleving te wijzen d.m.v. informatie, advies, coaching en begeleiding. Daarbij stimuleren wij hen actief te participeren.

IFTIN behartigt de belangen en bevordert participatie en integratie van de Somalische vrouwen in de Nederlandse samenleving.

IFTIN streeft naar meer onderling begrip van Somalische vrouwen en vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Dit heeft als effect dat er een positieve een bewuste integratie plaats zal vinden.

Een voorbeeld van een IFTIN project is ‘maatschappelijk participatie van Somalische vrouwen’, met als doel het bevorderen van participatie, emancipatie en integratie van de Somalische vrouw in de Nederlandse samenleving. Het project is een preventief programma voor Somalische vrouwen, om isolement te voorkomen en zo actief mee te doen aan de samenleving.

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN